Tikkurila Valtti Complete 2,7l

110,00

Opis

VALTTI COMPLETE – Matowa lakierobejca do drewna z dodatkiem wosku Podana cena dotyczy produktu bezbarwnego, w celu wyceny koloru skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie RODZAJ Matowa lakierobejca do drewna z dodatkiem wosku OPIS Innowacyjny preparat dekoracyjno-impregnujący do malowania drewna eksponowanego na zewnątrz pomieszczeń. Produkt o właściwościach tiksotropowych – łatwo się rozprowadza, nie kapie, nie tworzy zacieków. Uzyskana po wymalowaniu powłoka jest odporna na działanie mikroorganizmów, chroni przed wilgocią, nie pęka i nie łuszczy się. Dzięki zawartości mikronizowanego wosku wykazuje podwyższoną odporność na zarysowania i ścieralność. Nie wymaga nakładania warstwy podkładowej. Wysokiej jakości pigmenty barwiące zapewniają jednolity i trwały kolor. ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:• Sprawdzona fińska jakość• Doskonała impregnacja i dekoracja zewnętrznych powierzchni drewnianych• Najwyższa odporność na warunki atmosferyczne: opady, wilgoć, różnice temperatur, promieniowanie UV• Podkreśla naturalne piękno i strukturę drewna• Dostępny w szerokiej gamie atrakcyjnych i trwałych kolorów PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Ogrodzenia, okna, drzwi, balustrady, meble ogrodowe, altany, itp. Tikkurila Valtti Complete mozna również stosować do malowania tarasów, schodów, podestów pod warunkiem, że wymalowana powłoka zostanie dodatkowo zabezpieczona lakierem Unica Super Lacquer. DANE TECHNICZNE Kolory Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża. Wydajność Do 20 m2/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu. Nakładanie Pędzel lub natrysk INSTRUKCJE STOSOWANIA Nakładanie Wyrób należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Aplikować za pomocą pędzla lub natrysku. Nakładać na całej powierzchni wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę. Poleca się nakładać 2 warstwy Valtti Complete, dzięki czemu uzyskujemy mocniejszą powłokę i intensywny kolor w odstępie 24 godzin od pierwszej warstwy. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO. Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Zawiera: terpentynę, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, tolilofluanid. Produkt łatwopalny. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Unikać przedostawania się produktu do kanalizacji, gleby oraz systemów wodnych. Puste opakowania powinny być oddane do odzysku lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda pozostająca ilość w postaci niezużytego produktu lub wyschniętej powłoki, powinna być usuwana jako odpad niebezpieczny poprzez przekazanie firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu unieszkodliwienia. Zagrożenie samozapłonem! Materiały służące do czyszczenie, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, a także pyły szlifiernicze zawierające produkt, mogą po kilku godzinanch spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożarem, wszelkie zanieczyszczone materiały powinny być magazynowane w pojemniku, nasączone wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być usuwane z miejsca pracy po każdym dniu pracy i magazynowane w wyznaczonym miejscu. TRANSPORT – – Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Impregnaty i grunty

choroba liści, inne beczki, domy na sprzedaż wałbrzych, jastrych cementowy, farba antracyt do ścian, grzybnia podgrzybków, knauf fill and finish, rozbijacz śniegu, kozia 9, tarka do regipsów, laser stanley, śnieżka beton posadzka, naczynie zaroodpo, mrówki w kompostowniku, drewniane panele podłogowe, kalkulator budowy domu, ozdobna trawa ogrodowa, 7035ral, farba biała akrylowa

yyyyy