Tikkurila Makor-Tix Brąz Czekoladowy 10L

419,95

Opis

Tikkurila Makor-Tix Rodzaj Gruntoemalia akrylowa na podłoża metalowe, w tym ocynkowane Opis Gruntoemalia akrylowa spełniająca funkcje antykorozyjnej farby gruntującej i tiksotropowej emalii nawierzchniowej (2 w 1). Tworzy trwałe, matowe powłoki o wysokiej sile krycia, bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Grunt i emalia w jednym. Bez podkładu na powierzchnie ocynkowane i inne podłoża metalowe. Tiksotropowa formuła. Doskonała siła krycia. Krótki czas schnięcia. Bardzo dobra przyczepność do podłoża. Doskonała trwałość w czasie. Przykłady zastosowania Gruntoemalia przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczególnie polecana jest do malowania pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych, eksploatowanych w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery: C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO 12944-2). TIKKURILA MAKOR-TIX może służyć do renowacji powłok malarskich o dobrej przyczepności do podłoża, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu wymalowania próbnego. Produkt może być stosowany wewnątrz pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. DANE TECHNICZNE 7 m2/l 9 m2/l 8 gotowych kolorów. Brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, grafitowy, miedziany, szary metaliczny, wiśniowy, zielony, zielony ciemny. 7-9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od struktury malowanego podłoża i użytego narzędzia malarskiego. 1 l; 3 l; 10 l Płaski, miękki pędzel lub wałek z krótkim włosiem, odporny na ksylen. Natrysk hydrodynamiczny – parametry:1) Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu 6 mm: 55-80 s2) Średnica dyszy: 0,013”-0,019”3) Robocze ciśnienie w dyszy: 120-180 bar, kąt natrysku dobrać w zależności od malowanego elementu Czasy schnięcia Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5%: Pyłosuchość: 25 min Wyschnięcie dotykowe: 1,5 godz. Zalecana grubość warstwy na sucho: 40-60 μm Dane techniczne Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o Ø otworu 6 mm: 55-80 s 1,18-1,36 g/cm3 Produkt powinien być magazynowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia. INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanego podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Przygotowanie Powierzchnie cynkowe, ocynkowane, aluminiowe i ze stopów metali należy oczyścić z warstwy tlenkowej, brudu, kurzu oraz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Do odtłuszczenia można również użyć wody z dodatkiem detergentu, po czym dokładnie zmyć czystą wodą i wysuszyć. Powierzchnie stalowe i żeliwne należy oczyścić z rdzy do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (wg PN ISO 8501-1). Nakładanie Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a w razie potrzeby rozcieńczyć produktem TIKKURILA MAKOR-TIX THINNER w ilości 8%. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania, zaleca się aplikację 2-3 warstw gruntoemalii MAKOR-TIX, w odstępach min. 3 godzin. Przy malowaniu np. pokryć dachowych, po których nieuniknione jest chodzenie w trakcie malowania, należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy. Grubość jednej powłoki „na sucho” powinna wynosić min. 40 μm. Uwaga: Nie stosować na podłoża narażone na długotrwałe działanie temperatury powyżej +70°C (kaloryfery, rury oraz piece C.O., inne urządzenia grzewcze). Do malowania całej powierzchni należy stosować produkt z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania z różnych szarży, należy je przed użyciem wymieszać. Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń. Czyszczenie narzędzi Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Narzędzia należy czyścić produktem TIKKURILA MAKOR-TIX THINNER. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008 Zawiera: ksylen. Uwaga: Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera metakrylan metylu, metakrylan butylu i kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Produkt posiada Atest Higieniczny. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Produkt powinien być transportowany i magazynowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia. – Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Impregnaty i grunty

mata na kamieniste plaze, tikkurila dębica, koronki do gresu castorama, solbet optimal plus, stalco odzież, wał do trawy, klej do ceramiki, wapno do tynkowania, umywalka kolorowa, gniazdko z wyłącznikiem światła, co położyć na ściany w piwnicy, jokasta, pistolet do kleju, drzwi wewnętrzne z szybą, otwornica do styropianu, izolacja śmierdzącego komina, komplet drzwi z ościeżnicą, dekoracje okienne do salonu, toporek bushcraftowy

yyyyy